Podmienky používania

Podmienky používania web stránky WineArt.sk


1. Prevádzkovateľom internetového servera WineArt.sk dostupného na doméne WineArt.sk je NatMed s.r.o., Vnútorná okružná 176/9, 945 01 Komárno (ďalej len "prevádzkovateľ"). Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na doméne WineArt.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom.

2. Podmienkou využívania časti služieb WineArt.sk je registrácia. Informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Po vykonaní registrácie, ktorá si vyžaduje vlastníctvo funkčnej e-mailovej adresy a poskytnutie niekoľkých informácií nespadajúcich do kategórie osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, sa návštevník stáva registrovaným používateľom (ďalej len "používateľ"). Registrovaný používateľ môže vo svojom profile na WineArt.sk o sebe dobrovoľne zverejniť ďalšie údaje.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky WineArt.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním WineArt.sk je vylúčené.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do wineart.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach WineArt.sk reklamu. V prípade poskytovania spoplatnenej služby bude používateľ vopred oboznámený s jej cenou a ďalšími podmienkami.

6. Emailová adresa poskytnutá používateľom pri registrácii nebude zverejnená. Prevádzkovateľ túto emailovú adresu používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a neposkytuje ju iným stranám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie najmä zaslanie potvrdzujúcej správy po registrácii, ďalej zasielanie používateľom vyžiadaných správ, a vo frekvencii maximálne 1-krát za mesiac tiež zasielanie nevyžiadaných správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby. Súčasťou vyžiadaných aj nevyžiadaných správ môžu byť krátke reklamné informácie tretích strán.

7. Používateľ môže po registrácii využívať služby WineArt.sk vrátane uverejňovania textu, obrázkov a ďalšieho obsahu (ďalej len "obsah"), ktoré nie sú rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom WineArt.sk zverejní.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z WineArt.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám WineArt.sk tým používateľom, ktorí porušili podmienky používania. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať registráciu používateľa, ktorý sa na WineArt.sk neprihlásil dlhšie ako 12 mesiacov.

9. Registrovaný používateľ súhlasí s tým, že sa môže automaticky stať účastníkom spotrebiteľských súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo jeho zmluvnými partnermi. Výhra v súťaži je spojená so zverejnením používateľského mena (prezývky) zadanej pri registrácii na WineArt.sk. Používateľ nie je povinný prijať výhru v súťaži a odovzdanie výhry nie je podmienené zverejnením osobných údajov (občianskeho mena, adresy, atd.) či fotografie z preberania výhry.

V Komárne 15. júla 2013.