DHC

Ochrana originality

V krátkosti je ťažké vysvetliť villánysky systém ochrany originality.
Práve preto na tomto mieste uverejňujeme plné znenie nariadenia, oplatí sa to
prečítať, bude z toho všetko jednoznačne zrejmé, a okrem toho ani nie je to ťažké čítanie.

 

Nariadenie Ministerstva poľnohospodárstva a vodného hospodárstva č. 91/2005 (18.X.)
o vínach chráneného pôvodu villányskej vinárskej oblasti.

Na základe udeleného splnomocnenia podľa § 57 ods. (1) bodu g) zákona XVIII. o vinohradníctve a vinárstve nariaďujem nasledovné:

Kategórie villányskych vín  chráneného pôvodu
§ 1

Výlučne na základe za – v  tomto nariadení ustanovených podmienok vyrobených villányskych vín je možné používať označenie „chránený pôvod classicus“ a „chránený pôvod premium“.


Miesto pôvodu hrozna
§ 2

Villányske víno s „chráneným pôvodom“ je možné vyrobiť z hrozna oberaného na území vinárskej oblasti Villány.

Použitie odrody viniča
§ 3

(1) Villányske víno chráneného pôvodu classicus je možné vyrobiť iba z odrôd viniča cabernet franc, cabernet sauvignon, chardonnay, hárslevelű, kadarka, kékfrankos, kékoportó, királyleányka, merlot, olaszrizling, ottonel muskotály, pinot blanc, pinot noir, rajnai rizling, sauvignon blanc, syrah, szürkebarát, tramini, zengő, zöldveltelini a zweigelt.

(2) Villányske víno chráneného pôvodu premium je možné vyrobiť iba z odrôd viniča cabernet franc, cabernet sauvignon, chardonnay, hárslevelű, kadarka, kékfrankos, kékoportó, merlot, olaszrizling, ottonel muskotály, pinot noir, rajnai rizling, sauvignon blanc, syrah, tramini, a zweigelt. Pomer uvedených odrôd, tak uvedenej jednotnej odrody, ako aj v prípade cuvée vín musí dosiahnuť 100 %.


Vinica, zaťaženie révy
§ 4

(1) Villányske víno chráneného pôvodu classicus je možné vyrobiť iba z hrozna oberaného z takej vinice, v ktorej zaťaženie očiek pri spôsobe pestovania na hrebeňoch brázd (rýnsko-hessenské vedenie) je najviac 8 očiek /m2 , pri inom spôsobe pestovania najviac 6 očiek /m2, ale maximálne 20 očiek /réva, a pri ktorom je počet rév je aspoň 3000 ks/ha. Na výrobu vína chráneného pôvodu classicus je možné využívať nasledovné spôsoby pestovania: vysoké vedenie na záclone, guyot, rýnsko-hessenské vedenie, nízke, stredne vysoké, a vysoké vedenie kordónu.
(2) Villányske víno chráneného pôvodu premium je možné vyrobiť iba z hrozna oberaného z takej vinice, v ktorej zaťaženie očiek podľa spôsobu pestovania činí najviac 6 očiek/ m2, maximálne 15 očiek/réva, a pri ktorom počet rév činí aspoň 5000 ks/ha. Na výrobu vína chráneného pôvodu premium sa môžu aplikovať nasledovné pestovateľské metódy: vysoké vedenie na záclone, guyot, rýnsko-hessenské vedenie, nízke, stredne vysoké, a vysoké vedenie kordónu.


Množstvo úrody
§ 5.

(1) V prípade výroby villányskeho vína chráneného pôvodu classicus je možné použiť úrodu tých viníc, ktorých výnos je najviac 90 hl/ha vína. V prípade zúžitkovania hrozna môže činiť úroda hrozna najviac 13 t/ha. V prípade výroby vína z odrody kékoportó najviac 100 l/ha, v prípade zúžitkovania hrozna môže byť povolené množstvo úrody najviac 14 t/ha.

2) V prípade výroby villányskeho vína chráneného pôvodu premium je možné použiť úrodu tých viníc, ktorých výnos je najviac 60 hl/ha vína, v prípade zúžitkovania hrozna najviac 8,5 t/ha.

 Kvalita hrozna
§ 6.

Ako základný materiál na výrobu villányského vína chránenej značky premium musí byť na výrobu použité hrozno spĺňať nasledovné hodnoty:
a) 20,0° cukornatosti muštu: cabernet franc, cabernet sauvignon, hárslevelű, merlot, rajnai rizling, sauvignon blanc, tramini;
b) 19,0° cukornatosti muštu: kékfrankos, olaszrizling, pinoot noir, syrah, zweigelt;
c) 18,5° cukornatosti muštu: chardonnay;
d) 18,0° cukornatosti muštu: ottonel muskotály;
e) 17,5° cukornatosti muštu: kadarka, kékportó;

 Spracovanie hrozna, vinárska technológia
§ 7

(1) Pre spracovanie hrozna a vinársku technológiu na výrobu ochrannej značky villányskeho vína a akostných vín pochádzajúcich z danej výrobnej oblasti treba prihliadať na platné právne predpisy.
(2) Červené vína premium treba aspoň 1 rok nechať zrieť v drevených sudoch. V prípade kékoportó je táto doba aspoň 6 mesiacov.


Klasifikácia vína
§ 8

(1) Zmyslovú klasifikáciu vína  chráneného pôvodu vykonáva Klasifikačná komisia villányskej vínnej oblasti (v ďalšom : komisia) Podrobné predpisy činnosti komisie obsahujú vlastne ustanovené pravidlá.

(2) Komisia je 50-členná. Členov volí Rada villányskej vínnej obce na dobu jedného kalendárneho roka. Z členov komisie je 40 osôb pestovateľov vínnej oblasti alebo funkcionár vínnej obce (rady vínnej obce).

(3) Úlohy tajomníka komisie zastáva tajomník Rady villányskej vínnej obce. Komisiu zvoláva tajomník, organizuje jeho činnosť, ale klasifikácie sa nezúčastňuje.

(4) Na posudzovanie treba losovaním vybrať 11 osôb – 8 miestnych a 3 osoby mimo vínnej oblasti. Na posudzovanie je potrebná prítomnosť aspoň 7 osôb, z ktorých aspoň jeden posudzovateľ musí pochádzať mimo vínnej oblasti.

 Označenie, distribúcia
§ 9
.

(1) Villányske víno chráneného pôvodu classicus môže používať meno vínnej oblasti, rajónu alebo obce. Villányske víno chráneného pôvodu premium môže používať meno vínnej oblasti, rajónu alebo obce, alebo v prílohe 1. uvedeného honu.
(2) Spodná tretina etikety villányskych vín chráneného pôvodu classicus sa doplňuje nasledovnou informáciou: Villányske Víno Chráneného Pôvodu Classicus. Spodná tretina etikety villányskych vín chráneného pôvodu premium sa doplňuje nasledovnou informáciou: Villányske Víno Chráneného Pôvodu Premium. Namiesto slova „Villány“ môže byť uvedený názov tej oblasti, obce alebo honu ktorý jednoznačne poukazuje na zemepisný pôvod vína.
(3) Pri informáciách uvedených v odstavci (2) na etikete treba v každom prípade uviesť textovú časť „ Districtus Hungaricus Controllatus Villány“ alebo „DHC Villány“ ktorá zodpovedá obsahu výrazu kategórie „Maďarské kontrolované oblasti Villány“ a „Víno chráneného pôvodu“.
(4) Názov vína treba pred jeho použitím nahlásiť Rade villányskej vínnej obce. Villányska vínna obec o výrazoch používaných na pomenovanie vín chráneného pôvodu vedie evidenciu.
(5) V prípade riadnych etikiet (ležatých alebo stojacích štvorcových listov, alebo obdĺžníkového tvaru) do pravého spodného rohu treba umiestniť podľa prílohy 2. nariadenia vyhotovenú grafiku rastliny, symbolu villányskych vín chráneného pôvodu, jesienky uhorskej (Colchicum hungaricum). Grafika sa takisto povinne pripája k uvedenej  textovej časti „Districtus Hungaricus Controllatus Villány“, ktorá je podľa prílohy č. 2. umiestnená v dvojitom vonkajšom obvode loga. V prípade etikety nepravidelnej formy (natrhnutým spodným okrajom, romboidom, na roh postavenej štvorcovej formy, oválnej, atď.) treba grafiku rastliny jesienky uhorskej umiestniť v závislosti od formy etikety, ale v jej dolnej tretine. Grafiku jesienky uhorskej v každom prípade vyhotoviť čierno bielej farby, pozadie a rám harmonizujúc s danou etiketou možno vyhotoviť a umiestniť harmonizujúc s danou etiketou. Grafické znázornenie loga označujúceho symbol „DHC Villány“ môže byť o priemere aspoň 2,0 cm, najviac však o priemere 3,0 cm.
(6) Villányske vína chráneného pôvodu je možné uviesť do obehu iba plnené do fliaš o objeme 0,75 l. Výnimku tvoria vína vyrobené v rámci danej pestovateľskej oblasti pestovateľom, v jeho pivnici, použité na priamu konzumáciu v mieste. Villányske víno chráneného pôvodu premium je možné plniť iba na území vínnej oblasti, alebo v okruhu 35 km, od tohto vzdialenom  závode na plnenie fliaš, evidovaným Radou vinohradníckej obce Villány.


Oznámenia
§ 10.

Každý pestovateľ hrozna a výrobca vína je povinný do 30. mája každého roku vinohradníckej obce cieľom kontroly nahlásiť, že v danom roku hodlá vyrobiť víno chráneného pôvodu premium. V prípade nového člena vinohradníckej obce je táto povinnosť v prvom prípade aktuálna pri vstupe člena. Plánovanú výrobu vína chráneného pôvodu classicus treba u vínnej obci nahlásiť v roku výroby prvého vína, a následne v každom piatom roku vždy do 30. mája.  

Klasifikácia úrody hrozna
§ 11.

Víno, ktoré nevyhovuje jednotlivým predpisom tohto nariadenia, nemôže obdržať certifikát chráneného pôvodu.


Evidencie
§ 12.

V prípade výroby vín chráneného pôvodu, na vinicu a vinársky závod vzťahujúca sa osobitná evidencia je uvedená ako dole:

a) zápisnice o Radou vínnej obce určenej obhliadke miesta zberu;
b) zápisnica o odbere vzoriek vín chráneného pôvodu ako aj o výsledku ich komisionálnej klasifikácie;
c) klasifikácie klasifikačnej komisie villányskych vín chráneného pôvodu a  zápisnica o osvedčení vzorky;
d) zápisnice o plnení do fliaš a kontrolách. 

Poskytovanie údajov
§ 13.


Pestovatelia hrozna sú povinní - v § 12 uvedené evidencie, spolu s ostatnou evidenciou zachovať, tieto na požiadanie kontrolných orgánov predložiť, resp. z evidencií poskytovať údaje Rade villányskej vinohradníckej obci. 

Záverečné ustanovenia
§ 14.

(1) Popri metódach pestovania uvedených v § 4., do 15 rokov od nadobudnutia právoplatnosti nariadenia je možná aj metóda pestovania ako jednotlivé vysoké vedenie na záclone, GDC, sylvoz, kordón mo-ser, pokiaľ vinica bola založená pred nadobudnutím právoplatnosti nariadenia.

(2) Pri výrobe villányskeho vína chránenej kategórie classicus, z vinohradu nedosahujúceho počet rév 3000 ks/ha , a vína chránenej kategórie premium nedosahujúcej počet rév 5000 ks/ha, po nadobudnutí právoplatnosti nariadenia je možné zberať hrozno pre danú kategóriu výrobku maximálne 10 rokov.

(3) V roku nadobudnutia právoplatnosti nariadenia treba v § 10. uvedenú ohlasovaciu povinnosť splniť do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nariadenia.


§ 15.

Toto nariadenie vstupuje do platnosti po uplynutí 8. dní od jeho vyhlásenia.